786-532-8560
 
»¹Ã»ÓлáÔ±Õʺţ¿Á¢¼´Ãâ·Ñ×¢²á>>
872-304-7451
(937) 927-1124
 
 
  
828-612-5999
6477497340
 
 
  ÃÀ¹úרÏß¡¢Ó¢¹úרÏß¡¢°Ä´óÀûÑÇרÏß¡¢Öж«×¨Ïß¡¢
Å·ÖÞרÏß¡¢FBAÃÀ¹ú¿ÕÔ˺£ÔË¡¢FBAÅ·ÖÞ¿ÕÔ˺£ÔË
DHL£¬UPS£¬FedEx£¬ÖÐÓÊEMSµÈ
  (610) 450-9572
  ÃÀ¹úÓÊÕþUSPSºÍÃÀ¹úÁª°îFEDEXµÄÃÀ¹ú¾³ÄÚתÔË
  ±é²¼È«ÇòÖ÷ÒªÊг¡µÄº£Íâ²Ö´¢£¬°ïÖú¿Í»§ÊµÏÖ¡°Íø
ÉÏÏúÊÛ£¬±¾ÍÁ·¢»õ¡±¡£
  Ϊ¹úÄÚ¼°º£Íâ¿ç¾³µçÉÌÌṩ²Ö´¢Óë´ú·¢»õ·þÎñ¡£º£
Í⻪ÈËÔÚÌÔ±¦¹ºÎï¿ÉÒÔ·¢»õµ½ÉîÛڲֿ⣬°ïÄú¼¯»õ
ºó·¢µ½ÄãµÄº£ÍâµØÖ·¡£
  (406) 266-0747
×îзþÎñ֪ͨ
866-600-8620
ÐÐÒµÐÂÎŶ¯Ì¬
9124737154
¿ì¼þ·¢»õÖ¸ÄÏ
³£¼ûÎÊÌâ½â´ð
 
   
Copyright @ 2016 DAREN LOGISTICS.All Rights Reserved °æȨËùÓÐ ÉîÛÚ´ïÈËÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ (787) 410-3633